Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Nutritionpro s.r.o. se sídlem Pernerova 676/51, 18600 Praha, IČO 07752971

I. Vymezení pojmů

Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek mají níže uvedené termíny následující význam:

Společnost Nutritionpro s.r.o. se sídlem Pernerova 676/51, 18600 Praha, IČO 07752971, e-mail: info@nutritionpro.cz, tel: +420 777 510 839 (dále jen „Provozovatel“)

Program NutritionPro je programem pravidelného zdravého stravování, který zahrnuje přípravu a dodávání denních setů jídel podle klientem vybraného a objednaného počtu denních/týdenních/měsíčních cyklů provozovatelem, a to na místo určené klientem nebo na odběrné místo. (dále jen „Program NutritionPro“)

Denní set jídel je vyváženou kombinací stravy na jeden den, dodávanou klientovi Provozovatelem. Denní set jídel bude individuálně přizpůsoben na optimální příjem makroživin podle údajů z úvodního dotazníku vyplněného klientem a vstupních údajů o složení těla. Jídlo v každém denním setu je přehledně uspořádáno, označeno, zabaleno, a takto jednou za dva dni dodáváno klientovi na místo jím určeném nebo na odběrné místo.

Klientem je osoba, objednávající Program NutritionPro na webovém portále www.nutritionpro.cz, jakožto osoba mající zájem o nabízené služby spočívající v pravidelném stravování formou nutričně vyvážených a hodnotných potravin. Klient se zavazuje za tyto služby uhradit provozovateli sjednanou odměnu. (dále jen „Klient“)

II. Objednávka

 1. Objednávku Programu NutritionPro lze provést následujícím způsobem:
  1. na telefonním čísle +420 777 510 839, když k uzavření kupní smlouvy dojde potvrzením objednávky ze strany Provozovatele při daném hovoru,
  2. prostřednictvím e-mailu na e-mailové adresy uvedené na internetových stránkách www.nutritionpro.cz, kdy k uzavření kupní smlouvy dojde potvrzením objednávky ze strany Provozovatele formou e-mailu, telefonicky nebo dodáním Programu NutritionPro (v případě opětovné dodávky Programu NutritionPro, kdy Klient reaguje novou objednávkou na e-mail Provozovatele oznamující blížící se konec předchozí objednávky),
  3. prostřednictvím on-line formuláře umístěného na internetových stránkách www.nutritionpro.cz, kdy k uzavření kupní smlouvy dojde telefonickým potvrzením objednávky ze strany Provozovatele.
 2. Objednávku Programu NutritionPro je třeba uskutečnit nejméně 3 pracovní dny přede dnem, na který má být Program NutritionPro dodán. Každá učiněná objednávka je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy.
 3. Pokud klient trpí alergií na některou z potravin, je povinen neprodleně telefonicky informovat provozovatele, přičemž bude současně dohodnut postup řešení takové situace.

III. Změna/storno objednávky

 1. Klient je povinen sdělit Provozovateli změny objednávky, jako je zejména zrušení objednávky Programu NutritionPro či změna objednaného programu, ve lhůtě nejméně 3 pracovní dny přede dnem, na který má být Program NutritionPro dodán. Změnám, o kterých Klient informuje Provozovatele v kratší lhůtě, než je uvedeno v předchozí větě, nebude ze strany Provozovatele vyhověno, Program NutritionPro bude Klientovi řádně dodán a Klient je povinen uhradit Provozovateli cenu za takto dodaný Program NutritionPro v plné výši.
 2. Pokud Klient změní/zruší objednávku v pracovní době zákaznické podpory, tj. Po–Pá od 10:00 do 18:00 na telefonním čísle +420 774 137 352, nejpozději však 3 celé pracovní dny přede dnem doručení (nepočítá se však samotný den doručení, tj. den doručení minus 3 celé pracovní dny), Provozovatel provede změnu/odhlášku takto změněné/zrušené objednávky.
 3. Při změně, tedy zkrácení objednávky, či celkovému zrušení objednávky bude klientovi vrácena částka za nevyčerpané dny objednávky, ponížena o administrativní poplatek 1000 Kč.

IV. Dodání

 1. Provozovatel se zavazuje vyrobit Program NutritionPro dle objednávky Klienta, Program NutritionPro Klientovi dopravit na své náklady do místa určeného Klientem a tam odevzdat Klientovi způsobem uvedeným v odst. 2 tohoto článku.
 2. Řidič rozvážející Program NutritionPro předá denní set jídel Klientovi, osobě Klientem určené nebo jiné osobě přítomné v místě určeném Klientem jako místo dodávky Programu NutritionPro. Okamžikem odevzdání Programu NutritionPro Klientovi přechází na Klienta nebezpečí škody na Programu.
 3. Denní set jídel je dodáván v chlazeném stavu. Denní set jídel musí být až do jeho konzumace udržován v chladu. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakost Programu NutritionPro, pokud po jeho odevzdání Klientovi dojde k porušení skladovacích podmínek.
 4. Denní set jídel musí být spotřebován do dne uvedeného na štítku. Po otevření je nutné ihned spotřebovat.
 5. Denní set jídel bude na určené místo dodáván v časovém rozmezí od 17 do 23 hodin. Klient si je vědom, že v mimořádných případech se může doba dodání změnit, s ohledem na dopravní situaci a jiné obdobné události. O této změně, bude klient informován telefonicky.
 6. V případě potřeby Klienta na změnu dohodnutého času dodání na místo určené klientem, je klient tuto změnu oprávněn provést prostřednictvím emailu nebo na telefonním čísle +420 774 137 352 do 18 hodin dne předcházejícího dni uskutečnění dané dodávky denního setu jídel.

V. Cena stravování programu NutritionPro

 1. Klient se zavazuje objednaný Program NutritionPro v místě jím určeném od Provozovatele převzít, a uhradit Provozovateli za tento Program řádně a včas Kupní cenu.
 2. Provozovatel vyúčtuje Kupní cenu Klientovi fakturou s datem splatnosti do 7 dnů ode dne vystavení faktury. Provozovatel je oprávněn vystavit Klientovi fakturu v den, kdy si Klient Program NutritionPro objedná a zašle Klientovi fakturu e-mailem.
 3. Klient uhradí Provozovateli Kupní cenu na základě vystavené faktury bezhotovostním převodem na bankovní účet Provozovatele pod variabilním symbolem určeným ve faktuře.
 4. Kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na bankovní účet Provozovatele.
 5. V případě prodlení s úhradou Kupní ceny může Provozovatel požadovat po Klientovi zaplacení úroku z prodlení.
 6. V případě prodlení s úhradou Kupní ceny může Provozovatel odmítnout dodávku objednaného Programu až do úplné úhrady Kupní ceny za předchozí dodávky Programu NutritionPro.

VI. Závěrečná ujednání

 1. Veškeré podmínky smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
 2. Tyto závazné smluvní podmínky jsou platné a účinné ode dne jejich zveřejnění na internetových stránkách provozovatele. O jakýchkoliv změnách nebo doplnění těchto závazných smluvních podmínek bude provozovatel klienty předem informovat. V případě, ukáže-li se následně některé z ustanovení těchto smluvních podmínek jako neplatné či neúčinné, neznamená tato skutečnost neplatnost smluvních podmínek jako celku. Provozovatel se zavazuje takovéto neplatné či neúčinné ujednání nahradit jiným ujednáním a informovat o této změně klienta. Pokud klient neprojeví se změnou nesouhlas do 30 dnů ode dne jejího oznámení, má se za to, že se změnou smluvních podmínek souhlasí.
 3. Akceptací těchto smluvních podmínek klientem se považují za závazně sjednané mezi ním a provozovatelem a klient nemá k obsahu Smlouvy a smluvních podmínek žádných výhrad.